Sprzedawcą i właścicielem Sklepu jest Firma Handlowo Usługowa Rogowscy s.c. Agnieszka Rogowska, Jakub Rogowski prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BIURO HANDLOWE TRESS, Gorczenica 24 H, 87-300 Brodnica , NIP 8741625660, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

1. DEFINICJE

 1. Sklep – sklep internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem www.tresseyewear.eu
 2. Sprzedawca – Firma Handlowo Usługowa Rogowscy s.c. Agnieszka Rogowska, Jakub Rogowski prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BIURO HANDLOWE TRESS, Gorczenica 24, 87-300 Brodnica, NIP 8741625660 zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 3. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;  osoba prawna; albo  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin.
 5. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w sklepie, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana w wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 8. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Czas Realizacji Zamówienia – czas, w którym Zamówienie jest kompletowane przez Sprzedawcę, a następnie wydawane przewoźnikowi; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy (czasu między wydaniem Zamówienia przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi);
 10. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

2. ZASADY OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Klient może skontaktować się ze Sklepem poprzez pocztę e-mail: tress-biuro@tresseyewear.eu lub przez  formularz kontaktowy na stronie Sklepu oraz listownie.
 3. W celu korzystania ze Sklepu po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Wszystkie Towary dostępne w sklepie są nowe, nie posiadają wad oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.
 6. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego pełna akceptacja.

3. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego  www.tresseyewear.eu
 2. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych potrzebnych do wysyłki tj. nazwa firmy, imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, telefon kontaktowy. Nieprawidłowe wypełnienie formularza bądź podanie błędnych danych może spowodować odstąpienie Sklepu internetowego od realizacji Zamówienia.
 4. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów jak i danych do wysyłki. Zatwierdzenie zamówienia poprzez przycisk „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z obowiązkiem dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów wysyłki, o czym Klient zostaje poinformowany przez zatwierdzeniem zamówienia.
 5. Przyjęcie Zamówienia do realizacji każdorazowo potwierdzane jest przez Sklep e-mailem zwrotnym wysyłanym na adres e-mail, wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia i jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.

4. CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny produktów w Sklepie są podawane w złotych polskich i są cenami netto ( nie zawierają podatku VAT).  Ceny nie zawierają kosztów dostawy produktu do klienta, które są podawane oddzielnie.
 2. W wypadku zmiany cen Towarów, Zamówienie będzie realizowane po cenie obowiązującej w chwili składania Zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu internetowego, usuwania istniejących towarów ze Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z normami kodeksu cywilnego i innych i ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep, przed wprowadzeniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 4. Za Towary w Sklepie można zapłacić wedle wyboru:
  1. Za pobraniem – Klient dokonuje zapłaty odbierając towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej
  2. Szybkim przelewem bankowym on-line i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU oraz PayPal.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.dotpay.pl/ oraz https://www.paypal.com/pl.
  3. Przelewem bankowym bezpośrednio na numer konta Sprzedawcy (numer konta bankowego: 54 1020 5024 0000 1102 0124 7170, Właściciel:  Firma Handlowo Usługowa Rogowscy s.c., ul. Kamionka 15, 87-300 Brodnica
 5. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, powoduje anulację zamówienia.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu. Dowód zakupu może być wysłany w formie elektronicznej, lub razem z zamówieniem.

5. WYSYŁKA TOWARÓW

 1. Towary wysyłane są na terenie RP na adres podany przez Klienta w zamówieniu.
 2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się od momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwota ceny sprzedaży (i ewentualnych kosztów wysyłki) w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej. W przypadku wysyłki za pobraniem, realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zawarcia umowy sprzedaży określonej zgodnie z § 3 ust. 5
 3. Zamówienia realizowane są w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele oraz święta są realizowane w kolejnym dniu roboczym. Maksymalny czas realizacji to 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania należnej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 4. Na termin otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia, z uwzględnieniem czasu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy ( zwykle do 2 dni roboczych) oraz przewidywanego czasu dostawy.
 5. Towary są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej firmą spedycyjną GLS.
 6. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia oraz na stronach Sklepu.
 7. Przewidywany czas dostawy to 2 dni robocze.

6. ZWROTY TOWARÓW-ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia wysłanego na adres e-mailowy tress-biuro@tresseyewear.eu  (formularz do pobrania TUTAJ. ) Po otrzymaniu takiej informacji Sklep niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenia otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 1. Klient odsyła Towary, które chce zwrócić na adres pocztowy: Biuro Handlowe TRESS, Gorczenica 24 H, 87-300 Brodnica z dopiskiem „ZWROT”, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 2. Zasady zwrotu należności:
  1. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych Towarów
  2. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, nie później niż 14 dni, od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  3. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonany przy użyciu tych samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
  4. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili zwrotu Towaru lub dostarczenia dowodu jego odesłania.
  5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów, wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  6. Zwracany towar musi zawierać wszelkie składowe towaru, tj., etui, ściereczki i torby firmowe.

7. ZAPISY KOŃCOWE

  1. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
  2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
  3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
  4. Sprzedawca. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.
  5. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.