I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do zamówień realizowanych przez P.H.U Rogowscy, Agnieszka Rogowska, Jakub Rogowski, z siedzibą w Brodnicy, przy ul . Kamionka 15, ( realizacja odbywa się przez Biuro Handlowe TRESS, Gorczenica 24 H, 87-300 Brodnica), zwaną w dalszej części TRESS na rzecz klientów będących wyłącznie przedsiębiorcami i dotyczą sprzedaży i dostawy wyrobów i materiałów znajdujących się w ofercie handlowej TRESS, zwanych dalej „Towarem”.

II. WARUNKI DOSTAWY

 1. Zamówienia realizowane są na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS w terminie do 5 dni roboczych.
 2. Koszt jednej przesyłki to 16 zł netto. Przy zamówieniu powyżej 800,00 zł netto, koszt transportu pokrywa TRESS. Założenie to obowiązuje przy zamówieniu oprawek z kolekcji regularnej. Przy zakupie oprawek z kolekcji wyprzedażowej bezpłatny transport obowiązuje przy zakupie za min. 1000,00 zł. netto.
 3. W chwili otrzymania towaru klient zobowiązany jest do sprawdzenie towaru pod kątem zgodności z zamówieniem, ilości i rodzaju asortymentu. Wszelkie różnice w stosunku do zamówienia muszą być zgłoszone niezwłocznie pisemnie lub mailem tress-biuro@tresseyewear.eu pod rygorem utraty jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

III. GWARANCJA

 1. TRESS udziela gwarancji na oprawki okularowe na okres 24 miesięcy od daty zakupu. Za datę zakupu uznaje się datę sprzedaży wskazana w fakturze VAT, która obejmuje dany towar.
 2. Gwarancja obejmuje wady fabryczne producenta, tj. przebarwienia, wadliwe zawiasy, ubytki w materiale ,z którego wykonana jest oprawka.
 3. Gwarancja nie obejmuje elementów oprawki podlegających zużyciu, odbarwień spowodowanych normalnym użytkowaniem, uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika, ( np. pogięcie, zarysowanie lub złamanie oprawki okularowej/ zauszników ) spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem okularów lub powstałych na skutek podjętej próby dokonania naprawy we własnym zakresie. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym montażem soczewek okularowych przez optyka, np. przegrzanie oprawy w fenie, złamanie zausznika podczas doginania oprawek lub jego przegrzanie.

IV.REKLAMACJE

 1. W razie ujawnienia wady oprawki klient może dokonać jej reklamacji w ramach gwarancji.
 2. Reklamacji podlegają wyłącznie wady powstałe ukryte, powstałe z winy producenta. Gwarancja nie obejmuje jakichkolwiek uszkodzeń, które powstały z winy użytkownika, czyli w szczególności wskutek upadku oprawek, ich przygniecenia, czy niewłaściwego obchodzenia się z okularami.
 3. W przypadku zgłoszenia reklamacji, części zamienne lub oprawa jest wysyłana wraz z formularzem reklamacyjnym, na koszt producenta. Klient jest zobowiązany do zwrotu części reklamowanych w ciągu 30 dni drogą pocztową na swój koszt bądź do rąk przedstawiciela handlowego podczas wizyty handlowej.
 4. W przypadku stwierdzenia reklamacji nieuzasadnionej zostanie wystawiona faktura VAT na reklamowaną część zgodnie z aktualnym cennikiem opraw.
 5. TRESS zastrzega sobie prawo do przesłania klientowi innej niż reklamowana oprawka, w sytuacji, gdy dany model nie jest już dostępny. Wówczas klient dokonuje wyboru innej marki i/lub innego modelu z oferty produktów TRESS w cenie takiej samej lub przybliżonej ( +/- 10% ) od reklamowanej oprawy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 2. Wszelkie zmiany ogólnych warunków sprzedaży wymagają zmian pisemnych pod rygorem nieważności.
 3. W każdym przypadku, gdy powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza TRESS wobec klienta w związku z realizacją danego zamówienia jest ona ograniczona do rzeczywistej straty.
 4. Ewentualne spory wynikłe z realizacji zamówienia strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby TRESS.
 5. W sprawach nieuregulowanych w OWH mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące.